ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ (DELATOLAS COURIER)
Ο αποστολέας(πελάτης)συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν.Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ καθώς και ο αποστολέας δεν έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους ή ρήτρες.

1. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς(ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) καθώς και κάθε αποδεικτικό παραλαβής- αποστολής της ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ είναι έντυπα μη διαπραγματεύσιμα και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκαν από αυτόν ή από την ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ.Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών τα οποία περιγράφονται σε κάθε αποδεικτικό παραλαβής. Επίσης με το παρόν αποδέχεται τους όρους μεταφοράς της ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ καθώς και τα όποια μέσα που επιλέγει για την ολοκλήρωση της μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε άλλου μεταφορέα επιλογής της.

2. Ο αποστολέας εγγυάται ότι:
α)Η υπό διεκπεραίωση αποστολή έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής μεταφορά της
β)Στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα στοιχεία και η διεύθυνση του παραλήπτη και οποιοδήποτε περεταίρω σημείο με σκοπό την διευκόλυνση της μεταφοράς.
γ)Κάθε αντικείμενο μεταφοράς περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο

3. Η ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταφορά αν δεν τηρείται κάποιο από τα παραπάνω σημεία

4. Η ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να ελέγξει το περιεχόμενο της υπό διεκπεραίωσης αποστολής τόσο κατά την παραλαβή όσο και σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο μετά την παραλαβή και δικαιούται να μην προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης των όρων μεταφοράς του παρόντος.

5. Η ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την ολοκλήρωση της αποστολής προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά(ναύλοι-δασμοί-φορτωτικές κλπ)μέχρι να εξοφληθεί πλήρως.

6. Η ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιαδήποτε λόγο,την εξόφληση της ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ αναλαμβάνει ο αποστολέας.

7. Η ευθύνη της ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ για οποιαδήποτε απώλεια,βλάβη ή ζημιά της αποστολής περιορίζεται στο μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:
α)Μέχρι το ποσό των 70€ για έγγραφα β)Μέχρι το ποσό των 220€ για αντικείμενα
β)Στη πραγματική αξία των εγγράφων ή αντικειμένων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική χρησιμότητα ή ιδιαίτερη αξία για τον αποστολέα ή τον παραλήπτη
7.1 Ως πραγματική αξία λαμβάνεται υπόψη: α)για τα αντικείμενα το κόστος επισκευής,αντικατάστασης ή αγοράς όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά και σύμφωνα με την μικρότερη αξία β) για τα έγγραφα το κόστος ανασύνταξης-αναπαραγωγής και αντικατάστασης.

8. Ο αποστολέας, αν επιθυμεί ,έχει την δυνατότητα η διεκπεραίωση των αποστολών του να καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη από την ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ μέσω συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας με επιβάρυνση ασφαλίστρου κατόπιν συμφωνίας.

9. Η ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των αποστολών και σε αποστολή η οποία δεν είναι σε καθεστώς ασφάλισης(άρθρο 8) ,η αξία του περιεχομένου υπόκειται στο μικρότερο ποσό από τα όρια του άρθρου 7.

10. Ο αποστολέας αποδέχεται τα παραπάνω οριζόμενα ποσά και παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωση του κατά της ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόντος κέρδους ή συμφέροντος.

11. Η ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά, βλάβη, καθυστέρηση παραλαβής ,μη παράδοσης ή κακής παράδοσης που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε απρόβλεπτες αιτίες όπως:
α)Λόγω απρόοπτων γεγονότων κειμένων πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων(δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ατύχημα, απεργίες, αργοπορία μεταφορικών μέσων κλπ)
β)Λόγω παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή
γ)Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη ή αλλοίωση(ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική κλπ)

12. Η ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ δεν δύναται να αποζημιώσει τον αποστολέα ή τον παραλήπτη ή τον κύριο ή εκπρόσωπο του κυρίου των υπό μεταφορά αγαθών για οποιαδήποτε αποστολή και για οποιαδήποτε αιτία ζημιάς ή βλάβης ή αλλοίωσης εφόσον δεν έχουν εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που τυχόν έχουν προς την ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ προβλεπόμενης από την μεταξύ τους συμφωνία. Η ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ δικαιούται να προχωρήσει σε συμψηφισμό οφειλών του δικαιούχου αποζημίωσης με ποσά αποζημίωσης.

13. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ σε διάστημα έξι(6) μηνών από την ανάληψη της αποστολής. Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας.

14. Η ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ δεν αναλαμβάνει την μεταφορά αντικειμένων όταν αντίκειται στου κανονισμούς της ΙΑΤΑ και σε κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας ή εντάσσονται στα απαγορευμένα προς μεταφορά είδη όπως: Χρήματα-Συνάλλαγμα- Χρυσό(σε οποιαδήποτε μορφή)-Πολύτιμους λίθους-Έργα τέχνης-Αρχαιότητες-Εκρηκτικά- Ναρκωτικά-Ζώα-Πορνογραφικό υλικό-Φυτά-Εύφλεκτα υλικά-Χημικά-Ραδιενεργά υλικά- Πυρομαχικά-Όπλα και γενικότερα οτιδήποτε είναι απαγορευμένο από το νόμο.

15. Για οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει μεταξύ της ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ και του πελάτη, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.